top of page

Faculty

eijishikoh_03.jpg

Prof. Dr., Eiji SHIKOH

A professor at Graduate School of Engineering in Osaka Metropolitan University, Japan. 

Student in FY2024

Graduate School Students

2nd grade in Master course

   Ryutoku FUJII

   Yuri MATSUKAWA

   Takafumi NISHIMURA

1st grade in Master course

   Keito TAKAMATSU

   Kosuke TSUJII

   Syouki YAMADA

Undergraduate students

4th grade

   Fumihiro ISAKA

   Haruki NAKAGAWA

   Akiko ONO

   Keigo OKAJIMA

   Takeru SANO

   Makoto SEGAWA

Alumni

Graduated in 2024

   M:Yoshihiro UEDA

   M: Shusuke WAKI

   M: Tatsuki YOSHIDA

   B: Ryuki HAMAGAKI

   B: Hiroto SHIOMI

   B: Keito TAKAMATSU

   B: Kosuke TSUJII

   B: Syouki YAMADA

Graduated in 2023

   M: Tomoki SAKAI

   M: Akira SHIKIMI

   M: Naoki OKUMURA

   M: Soichiro YAMAUCHI

   B: Ryutoku FUJII

   B: Yuto MASUNAGA

   B: Yuri MATSUKAWA

   B: Takumi NISHIMURA

   B: Yoshiki SHINTAKU

Graduated in 2022

   M: Tatsuya HASEGAWA

   M: Mao HAYAKAWA

   M: Fumiya KISHI

   M: Yuichiro ONISHI

   B: Taira NAKATSUJI 

   B: Yoshihiro UEDA

   B: Shusuke WAKI

   B: Tatsuki YOSHIDA

Graduated in 2021

   M: SeungKeun BAEK

   M: Kazuma TAMURA

   M: Yuta NOGI

   B: Tomoki SAKAI

   B: Akira SHIKIMI

   B: Naoki OKUMURA

   B: Soichiro YAMAUCHI

Graduated in 2020

   M: Taisei KONO

   M: Kazuhiro NISHIDA

   M: Masahiro YAMAMOTO

   B: Tatsuya HASEGAWA

   B: Mao HAYAKAWA

   B: Fumiya KISHI

   B: Yuichiro ONISHI

Graduated in 2019

   M: Takeshi KITAMURA

   M: Yuji TANAKA

   M: Keito YASUDA

   B: Kazuma TAMURA

   B: Masuaki TANAKA

   B: Yuta NOGI

Graduated in 2018

   M: Takahisa OKADA

   M: Kazunari KANAGAWA

   M: Takuya KONDO 

   B: Taisei KONO

   B: Kazuhiro NISHIDA

   B: Masahiro YAMAMOTO

Graduated in 2017

   M: Hiroki KURIYAMA

   M: Yasuo TANI

   B: Takeshi KITAMURA

   B: Wataru KITAMURA

   B: Yuji TANAKA

   B: Keito YASUDA

Graduated in 2016

   M: Shun SHIRAI

   M: Hideki SHIMOGIKU

   B: Takahisa OKADA

   B: Kazunari KANAGAWA

   B: Takuya KONDO

Graduated in 2015

   B: Kentaro HARI

   B: Hiroki KURIYAMA

   B: Yasuo TANI

Graduated in 2014

   B: Naoyuki HANAYAMA

   B: Yuta NAKAGAWA

   B: Hideki SHIMOGIKU

bottom of page